Voetbaltechnisch Beleidsplan

De voetbalafdeling van Avanti W. heeft in de afgelopen jaren een stabiele groei doorgemaakt naar een vereniging met circa 1000 leden. We hebben een goede naam in de omgeving en beschikken over de meeste jeugdelftallen van Enschede. Deze onstuimige groei heeft als keerzijde dat het moeilijk is om voldoende kaderleden en vrijwilligers te vinden voor alle activiteiten binnen de vereniging. Een veel gehoorde klacht binnen de vereniging is een gebrek aan duidelijkheid in zowel de interne als de externe communicatie. Om sturing te kunnen geven aan de ontwikkeling van het voetbal is het daarom belangrijk dat er een duidelijk beleid komt. Dit is de directe aanleiding voor het schrijven van een Voetbaltechnisch Beleidsplan (VTBP).

 

Proces
Het formuleren van een beleidsplan heeft in de afgelopen jaren al vaker op de agenda gestaan. Er zijn binnen de vereniging al een aantal documenten beschikbaar die op deelgebieden goed richting geven aan het gewenste beleid. Tot een integrale koppeling van die stukken in één allesomvattend beleidsplan is het echter niet eerder gekomen.  

Het bestuur van de afdeling voetbal heeft voor het opstellen van zo’n beleidsplan recent de opdracht verstrekt om een beleidscommissie te formeren en samen het gewenste plan op te stellen. In die commissie hebben mensen zitting genomen uit vrijwel alle geledingen van de club, zodat ze samen een goede doorsnede van de vereniging vormen. Voor het opstellen van het beleidsplan zijn meerdere groepssessies gehouden om ideeën en ervaringen uit te wisselen en samen te kijken wat het meest wenselijke scenario voor de club is. Vanuit de KNVB is een adviseur ingeschakeld met ervaring in soortgelijke trajecten om de commissie te begeleiden en te adviseren. Vanzelfsprekend is er telkens terugkoppeling gegeven aan het bestuur om de ingezette koers te bewaken.

Doelstelling
Het belangrijkste doel van het VTBP is duidelijkheid geven over de ontwikkeling van zowel het prestatie- als recreatievoetbal binnen de vereniging. Omdat het recreatievoetbal binnen de vereniging goed ontwikkeld is, ligt de focus vooral op het verbeteren van de voorwaarden voor het prestatievoetbal. Een belangrijk doel is immers om jeugdspelers door te laten stromen naar ons eerste elftal en daarmee op een hoger niveau te gaan spelen.

De kernpunten uit het VTBP spitsen zich vooral toe op het versterken van het technische kader en het opleiden van jeugdspelers. Door het aanstellen van gekwalificeerde trainers willen we de randvoorwaarden scheppen om onze jeugdspelers beter op te leiden. Het ultieme doel daarin is het leveren van volwaardige eerste elftalspelers uit de eigen opleiding. Voor het kader geldt dat er, voor zowel prestatie- als recreatievoetbal, duidelijkheid wordt gegeven over de taken en verantwoordelijkheden die bij de verschillende functies horen. Daarbij zetten we in op het verkleinen van het takenpakket en het geven van meer verantwoordelijkheid op de werkvloer.

Door vorm te geven aan dit beleid moet het uiteindelijk makkelijker worden om vrijwilligers te vinden en te motiveren om iets voor de club te gaan of te blijven doen. Dat betekent dat we ook kritisch kijken of de huidige structuur van de vereniging nog past bij deze beleidskeuze. Op het sportieve vlak willen we meer individuele aandacht aan onze spelers geven om, op elk niveau, zoveel mogelijk spelers voor de vereniging te kunnen behouden. 

Stand van zaken
Op dit moment ligt een eerste concept van het beleidsplan ter beoordeling voor bij het bestuur. Na goedkeuring op dit voorlopige document gaan we in de eerste maanden van het nieuwe jaar proefdraaien om te kijken of het plan in de praktijk werkt. Het document is nadrukkelijk bedoeld om mee te werken en we zien het daarom als een dynamisch document met de mogelijkheid om het aan te passen of te verbeteren. Om draagvlak voor het plan te creëren en input vanuit de leden te krijgen wordt het plan vanaf de start van het nieuwe seizoen aan diverse commissies en geledingen gepresenteerd. Het doel is om tijdens de Algemene Ledenvergadering het definitieve document aan alle leden te kunnen presenteren.

In de komende periode volgt via de website meer informatie over de ontwikkeling van het beleidsplan!

Realisatie Weland Webdesign   |      © 2015-2017 Avanti Wilskracht afdeling voetbal